د عزت الله ذکي غزل.jpg

عزت الله ذکي

لږ نظر کړه آې ذکيه لېونيه

ژوند سفر ده آې ذکيه لېونيه

«««‎««

مسافر دي ټول ستنيږي له دنيا نه

ځان چمتو کړه آې ذکيه لېونيه

«««‎««

په خندا وي که ژړا ژوندون تېريږي

تـل ژړا کړه آې ذکيه لېونيه

«««‎««

ټول د مرګ په انتظار قبر ته درومي

نن ستا وار ده آې ذکيه لېونيه

«««‎««

نيت صفا کړه که منزل اسانه مومې

زړه ښيښه کړه آې ذکيه لېونيه

«««‎««

ربه ته مو مستقيم پر لاره سيخ کړې

دا دعا کـړه آې ذکيه لېـونيه

۱۳۹۸/قوس/۱۰مه

'مازدیگر'وېشنيزه:شعرونه ا وېشنيزه:شعر وېشنيزه:پښتو وېشنيزه:ذکیه وېشنيزه:لیونیه وېشنيزه:عزت الله ذکي وېشنيزه:شعرونه وېشنيزه:ذکي

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.