اى د رڼـــايـې ربــــه

مـــوږ ړڼا ته وباســـه

پاى كړه دا تياره څپه

موږ ســبا ته وباســه

زموږ ويده راپاڅوه

پاى يې كړه للو للو

ورځ ته يې را لنډه كړه

لاره د كـــــلو كلــــــو

كاشكې دا گونگى وطن

ستورى د سندرو شي

كاڼي يې لالونه شـــي

خاوره يې د زرو شي

كاشكې د شبنم څــاڅكي

يو شي دريابونه شــــي

كاشكې چې ټول وچ اغزي

شنه شي او گلـــونه شــي

اې د رڼـــايـې ربه

مـــوږ ړڼا ته وباســـه

پاى كړه دا تياره څپه

موږ ســبا ته وباســه

وېشنيزه:سلېمان لايق وېشنيزه:شعرونه ا

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.