شعرونه

د سمونه

تلم په خپله لاره راسره مله شوه نگارا

0

تاسې د دا مخ سمول اجازه نه لری، دا د دغو سببونو پخاطر:

+

تاسې د دې مخ سرچينه کتلی او لمېسلی شی:

بېرته تلم په خپله لاره راسره مله شوه نگارا ته وګرځه.

مخليدنه

Mobile

Desktop