شعرونه

د سمونه

حق د عورت په مرد

0

تاسې د دا مخ سمول اجازه نه لری، دا د دغو سببونو پخاطر:

+

تاسې د دې مخ سرچينه کتلی او لمېسلی شی:

بېرته حق د عورت په مرد ته وګرځه.

مخليدنه

Mobile

Desktop