عجيبه غوندې وختونه ځي راځي
رنګ په رنګ امتحانونه ځي راځي

زخمي شونډې مو خندا ته جوړ نشوې
بس سلګۍ او فريادونه ځي راځي

خوشالېو چرته پېښه راو نکړه
ټول غمونه او دردونه ځي راځي

د مستۍ او د سېلونو ورځې نه دي
جنازې دي او ويرونه ځي راځي

رژوي راته ځوانان لکه ګلونه
د مرګونو خزانونه ځي راځي

په جومات، ګودر، حجرو، بمبارۍ وشوې
ډېر خاموش ماذيګرونه ځي راځي

اوس د زاڼو قطارونه نشته نشته
د کافرو جهازونه ځي راځي

د ( مفتون ) د ارمانونو ګلستان ته
د باروتو سره اورونه ځي راځي

١٣٨٥

وېشنيزه:اکرام الدين مفتون

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.