خپل قسمت انسان ته هر چيرې رسيږي

گويا ليکنه د ازل نه بدليږي

د تقدير مخکې تدبير د شگو بند دی

درياب هيڅکله په شگو نه بنديږي

کب په منځ کې د درياب کناره گرځي

د اجل کونډه يې خوله کې ټومبل کيږي

که د اوسپنې کلا له ځان نه تاؤ کړې

د اجل غشی هملته پرې لگيږي

خپل قسمت درسره مل دی ملنگ جانه

ستا نو څله د يو بل نه گيله کيږي

وېشنيزه:ملنگ جان

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.