(عزت الله ذکي).jpg

پنځه وخته دیدن دی پرما فرض د دلبر

تر هرڅه دی ستر تر هرڅه دی ستر

«««««

بلبل يې ثناخوان دی کړي تل ذکر د آکبر

تر هرڅه دی ستر تر هرڅه دی ستر

۱۳۹۸/جوزا/۲۳مه

ګهیځ وېشنيزه:شعر وېشنيزه:شعرونه وېشنيزه:دلبر وېشنيزه:دیدن وېشنيزه:عزت الله ذکي وېشنيزه:آدب وېشنيزه:څلوريزه

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.