ويکي شعرونه
Advertisement

د خدای عرفان مې وشو په عرفان د محمد

پاک دی محمد پاک دی سبحان د محمـــد

راشه نظر وکړه په (طه) په یسین باندې

خدای دی صفت کړی په قـــــران د محمد وېشنيزه:خوشحال خان خټک

Advertisement