شعرونه

د سمونه

عرفان د محمد

0

تاسې د دا مخ سمول اجازه نه لری، دا د دغو سببونو پخاطر:

+

تاسې د دې مخ سرچينه کتلی او لمېسلی شی:

بېرته عرفان د محمد ته وګرځه.

مخليدنه

Mobile

Desktop