ويکي شعرونه
Advertisement

اوس غوږ باسه وماته مخ يې تور دي د دودامو

بيان د فيل اندامو هم ضرور دي بيانيږي

کټه مخ، بدکوککونه، وروځي پلنې وړې سترګې

لوي سر،وېښته ځږه، سرونه سره ځليږي

درست ځان کټه لاس پښې کټه کټه د لاسو ګوتې

بدې شونډې داړه ورې چې سړي ځنې ويريږي

يو دروند آواز هم دروند په زړه سخته ناشولته

هم په مهر قهرجنه، چې بل خاندې دا پخيږي

هاتي غوندې خوراک کا دهاتي غوندې تر بوي ځي

په عشق په محبت په مهر مينه نه پوهيږي وېشنيزه:خوشحال خان خټک

Advertisement