ويکي شعرونه
Advertisement

thumb

فرهزګار خلق دي راشي د سیالۍ لپاره 

سینې دي ونسې بربنډی د مرمۍ لپاره

د ازادۍ ناوي په مُهر کې سرونه غواړی 

په دین مین زلمی دي راشي د ډولۍ لپاره

Advertisement