څومره شيرينې دي د جنگ د میدانونو کيسې

څومره اسان دي د شاباس او آفرين غږونه

څومره خوږې دي د مېړنو د مردئ خبرې

د اتلانو د سرونو د بازار نکلونه

څه پر غوږونو ښې لگېږي پخوانئ سندرې

د مستو پېغلو په اتڼ کې د زمرو نومونه

په څه غرور د شهيدانو تر مزاره ورځي

د ښايستو نجونو ټولی گېډئ گېډئ گلونه

خو چا پوښتنه له شهیده د زخمونو کړې؟

چا له اتل سره خواله د پرهارونو کړې؟

چا يې د مرگ پر پوله سترگو ته يو ځل کتلي؟

چا يې په سترگو کې کيسه د ارمانو ليدلې؟

چا د شهید د بورې مور سوی گوگل کتلی؟

چا په سينه کې د مرگي د گولئ زور ليدلی؟

چې زولنو او زنځيرونو ته نظمونه ليکي

هغه شاعر د سياه چالونو سړې شپې ليدلي؟

د لړمانو په کاله کې يې خوبونه کړي؟

وچو هډو يې د نېښونو سلسلې څکلي؟

د هوښيارانو دا يوه خبر مې نه هېرېږي

زمکه هغه سوځي چې اور ورباندې ولگېږي

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.