(د "څومره شيرينې دي د جنگ د ميدانونو کيسې څومره آسان دي د شاباس او آفرين غږونه څومره خوږې دي د ..." تورو مخ جوړ شو)
Tag: Visual edit
 
 
Line 1: Line 1:
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">څومره شيرينې دي د جنگ د میدانونو کيسې</span></p>
څومره
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">څومره اسان دي د شاباس او آفرين غږونه</span></p>
شيرينې دي د جنگ د ميدانونو کيسې
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">څومره خوږې دي د مېړنو د مردئ خبرې</span></p>
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">د اتلانو د سرونو د بازار نکلونه</span></p>
څومره آسان
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">څه پر غوږونو ښې لگېږي پخوانئ سندرې</span></p>
دي د شاباس او آفرين غږونه
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">د مستو پېغلو په اتڼ کې د زمرو نومونه</span></p>
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">په څه غرور د شهيدانو تر مزاره ورځي</span></p>
څومره خوږې
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">د ښايستو نجونو ټولی گېډئ گېډئ گلونه</span></p>
دي د مېړنو د مردئ خبرې
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">خو چا پوښتنه له شهیده د زخمونو کړې؟</span></p>
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">چا له اتل سره خواله د پرهارونو کړې؟</span></p>
د اتلانو د
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">چا يې د مرگ پر پوله سترگو ته يو ځل کتلي؟</span></p>
سرونو د بازار نکلونه
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">چا يې په سترگو کې کيسه د ارمانو ليدلې؟</span></p>
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">چا د شهید د بورې مور سوی گوگل کتلی؟</span></p>
څه پر
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">چا په سينه کې د مرگي د گولئ زور ليدلی؟</span></p>
غوږونو ښې لگېږي پخوانئ سندرې
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">چې زولنو او زنځيرونو ته نظمونه ليکي</span></p>
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">هغه شاعر د سياه چالونو سړې شپې ليدلي؟</span></p>
د مستو
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">د لړمانو په کاله کې يې خوبونه کړي؟</span></p>
پېغلو په اتڼ کې د زمرو نومونه
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">وچو هډو يې د نېښونو سلسلې څکلي؟</span></p>
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">د هوښيارانو دا يوه خبر مې نه هېرېږي</span></p>
په څه غرور
 
  +
<p style="text-align: center;"><span style="font: x-large/31px Pokhto, tahoma; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -1px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">زمکه هغه سوځي چې اور ورباندې ولگېږي</span></p>
د شهيدانو تر مزاره ورځي
 
  +
<p style="text-align: center;">
 
  +
</p>
د ښايستو
 
نجونو ټولی گېډئ گېډئ گلونه
 
 
خو چا
 
پوښتنه له شهيده د زخمونو کړې؟
 
 
چا له اتل
 
سره خواله د پرهارونو کړې؟
 
 
چا يې د
 
مرگ پر پوله سترگو ته يو ځل کتلي؟
 
 
چا يې په
 
سترگو کې کيسه د ارمانو ليدلې؟
 
 
چا د شهيد
 
د بورې مور سوی گوگل کتلی؟
 
 
چا په سينه
 
کې د مرگي د گولئ زور ليدلی؟
 
 
چا د
 
زرگونو ارمانو سوځلی کور کتلی؟
 
 
چې زولنو
 
او زنځيرونو ته نظمونه ليکي
 
هغه شاعر د سياه چالونو سړې شپې ليدلي؟
 
 
د لړمانو
 
په کاله کې يې خوبونه کړي؟
 
 
وچو هډو يې
 
د نېښونو سلسلې څکلي؟
 
 
د
 
هوښيارانو دا يوه خبر مې نه هېرېږي
 
 
"زمکه هغه سوځي چې اور ورباندې ولگېږي"
 
 
[[وېشنيزه:عبدالباري جهاني]]
 

Latest revision as of 03:47, 31 May 2018

څومره شيرينې دي د جنگ د میدانونو کيسې

څومره اسان دي د شاباس او آفرين غږونه

څومره خوږې دي د مېړنو د مردئ خبرې

د اتلانو د سرونو د بازار نکلونه

څه پر غوږونو ښې لگېږي پخوانئ سندرې

د مستو پېغلو په اتڼ کې د زمرو نومونه

په څه غرور د شهيدانو تر مزاره ورځي

د ښايستو نجونو ټولی گېډئ گېډئ گلونه

خو چا پوښتنه له شهیده د زخمونو کړې؟

چا له اتل سره خواله د پرهارونو کړې؟

چا يې د مرگ پر پوله سترگو ته يو ځل کتلي؟

چا يې په سترگو کې کيسه د ارمانو ليدلې؟

چا د شهید د بورې مور سوی گوگل کتلی؟

چا په سينه کې د مرگي د گولئ زور ليدلی؟

چې زولنو او زنځيرونو ته نظمونه ليکي

هغه شاعر د سياه چالونو سړې شپې ليدلي؟

د لړمانو په کاله کې يې خوبونه کړي؟

وچو هډو يې د نېښونو سلسلې څکلي؟

د هوښيارانو دا يوه خبر مې نه هېرېږي

زمکه هغه سوځي چې اور ورباندې ولگېږي

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.