جوړپدی دنیاجنت دی، ښکلی خوست

د تمام جھان زینت دی،ښکلی خوست

 

غیرتي ، باتورقومونه پکی اوسي

سترټاټوبی د غیرت دی،ښکلی خوست

 

نراوښځی، لوی واړه یی ننګیالي دي

واړه ننګ دی،واړه پت دی،ښکلی خوست

 

د وطن په نوم یی ټول ولس مین دی

ټینګ مورچل مود ملت دی،ښکلی خوست

 

لوی واړه یی وطنپال او فرھنګپال دي

ټوله مینه،ټول اُلفت دی ،ښکلی خوست

 

په پیرۍ کی د خوست نوم واخلمه ځوان شم

تل زما د زړه قوت دی،ښکلی خوست

 

په قلم یی راته سم ستایل مشکل دي

سزاوارد ھرصفت دی،ښکلی خوست

 

ھغه څوک دی د خدای ډیرشکرونه باسي

د کوم چاچی په قسمت دی،ښکلی خوست

 

زه په ھرقیام کی خدای ته نفلي لمونځ کړم

چی راکړی خدای نعمت دی،ښکلی خوست

الحاج الھام الدین قیام

والدورف/جرمنی

۱۸/۰۲/۲۰۱۴

وېشنيزه:الحاج الهام الدين قيام وېشنيزه:شعرونه ښ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.